Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 1. NÁZEV
 2. Obec Trojanovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.

 3. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ
 4. Historie obce zde

 5. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
 6. Zastupitelstvo obce

  ZAMĚSTNANCI OBCE

  Mgr. Jiří Novotný - starosta obce Trojanovice
  tel: 556 835 021
  mobil: 724 189 814
  E-mail: starosta@trojanovice.cz

  Mgr. Ivana Vrtalová - místostarosta obce Trojanovice
  tel: 556 835 021
  mob: 776 157 553
  e-mail: mistostarosta@trojanovice.cz

  Bc. Miroslava Kostelníková - evidence obyvatel
  Tel: 556 835 023
  E-mail: evidence@trojanovice.cz

  • Evidence obyvatel
   hlášení trvalého pobytu
   zrušení trvalého pobytu
   ukončení trvalého pobytu v ČR
   výdej údajů z evidence obyvatel
   zavedení adresy pro doručování písemností
  • Mzdová účetní
  • Personální agenda
  • Zastupitelstvo - písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce
  • Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
  • Volby - voličské průkazy, organizace voleb, informace k volbám

  Monika Ondryášová - evidence poplatků
  Tel: 556 808 565
  E-mail: obec@trojanovice.cz

  • evidence místních poplatků (odpady)
  • odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
  • agenda sociální komise
  • vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R., stavební úřad
  • informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
  • přidělování čísel popisných a evidenčních
  • povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
  • povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
  • povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikací zřízením sjezdu
  • příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí na území Obce Trojanovice
  • ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

  Bc. Jana Kubáňová - účetní
  Tel: 556 808 566
  E-mail: ou-ucetni@trojanovice.cz

  • samostatné vedení účetnictví obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
  • akturace obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
  • sestavování rozpočtu
  • kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
  • účtování DPH
  • vyúčtování došlých dotací z rozpočtů kraje
  • agenda finančního výboru
  • agenda kontrolního výboru
  • provádění finanční kontroly příspěvkové organizace (Jubilejní ZŠ Trojanovice)
  • finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice

  Alena Janáková - informační centrum, pokladna
  tel: 556 835 022
  E-mail: ic@trojanovice.cz

  • pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových prostorů a pozemků)
  • podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
  • evidence místních poplatků (psi)
  • informační centrum
  • informace na webových stránkách a facebooku obce
  • ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
  • Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku,

  Jaroslav Hutyra - údržba (Vladimír Makový, Milan Petr, Josef Kuřec)
  Tel: 607 804 974

  • údržba obecního majetku a veřejné zeleně v obci

  Petr Makový - sběrný dvůr
  Tel: 774 169 844

  • obsluha sběrného dvora

  Věra Raiskubová - pošta Partner
  tel: 556 839 276
  E-mail: posta@trojanovice.cz

  • příjem a výplata poštovních poukázek
  • výplata důchodů
  • příjem a výdej poštovních zásilek
  • prodej cenin, novin a časopisů
  • poskytování informací o poštovních službách
  • Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...

 7. KONTAKTNÍ SPOJENÍ
 8. 4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Obec Trojanovice
  Trojanovice 210
  744 01

  ID datové schránky: 2yzbsk8

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
  Obec Trojanovice (budova Obecního úřadu Trojanovice)
  Trojanovice 210
  744 01 

  4.3 Úřední hodiny Obecní úřadu v Trojanovicích č. p. 210

  pondělí: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
  úterý: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00
  středa: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
  čtvrtek: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00
  pátek: ZAVŘENO

  Úřední hodiny pod Javorníkem (budova bývalé Mateřské školy, dnes bytovky č. p. 698)

  středa: 15:30 - 17:00

  4.4 Telefonní čísla
  pevná linka 556 835 022

  4.5 Čísla faxu
  nevedeme

  4.6 Adresa internetové stránky
  https://www.trojanovice.cz

  4.7 Další elektronické adresy
  obecni.urad@trojanovice.cz

 9. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT
 10. Číslo účtu Obce Trojanovice: 285074707/0300

 11. 00298514

 12. DIČ
 13. CZ00298514

 14. DOKUMENTY
 15. 8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  /Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty/.

  8.2 Rozpočet

 16. ŽÁDOSTI O INFORMACE
 17. Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Trojanovice nebo na podatelně Obecního úřadu Trojanovice.

  Ústně lze podat žádost:

  • telefonicky
  • osobně (v jednotlivých kancelářích)

  Písemně lze podat žádost:

  • poštou
  • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
  • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

  Elektronickou poštou lze podat žádost:

  Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

  Rok 2014: 09. 09. 2014 (staženo 119× )

  Rok 2015: 10. 01. 2015 (staženo 122× )
  08. 09. 2015 (staženo 115× )
  08. 10. 2015 (staženo 118× )

  Rok 2016: 05. 05. 2016 (staženo 112× )
  19. 10. 2016 (staženo 117× )
  31. 10. 2016 (staženo 112× )

  Rok 2017: 22. 02. 2017 (staženo 119× )

 18. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ
 19. Lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně. Žádosti podané ústně či telefonicky vyřízuje ten zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil. Nezná -li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na jiného zaměstnance či vedení obce.

 20. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY
 21. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje. Obecní úřad Trojanovice postupuje tyto opravné prostředky Městskému úřadu ve Frenštátě p. R.

 22. FORMULÁŘE
 23. Dokumenty a formuláře zde

 24. POPISY POSTUPŮ
 25. Návody pro řešení životních situací - Informace poskytne Obecní úřad Trojanovice podle požadavků občanů

 26. PŘEDPISY
 27. 14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

  • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
   • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
   • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
   • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
   • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
   • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
   • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
   • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
   • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
   • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
   • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
   • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
   • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
   • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
   • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
   • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
   • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
   • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
   • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
   • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
   • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
   • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
   • zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
   • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
   • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

  14.2. Vydané právní předpisy - OZV, směrnice obce Trojanovice - zde

 28. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
 29. 15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informací. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopii, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Náklady na pořízení kopií, náklady na pořízení technických nosičů CD, náklady odeslání informací žadateli, náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. - nevedeme.

 30. LICENČNÍ SMLOUVY
 31. 16.1 Vzory licenčních smluv (staženo 114× )

 32. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.
 33. Výroční zpráva za rok 2014 (staženo 106× )

  Výroční zpráva za rok 2015 (staženo 107× )

  Výroční zpráva za rok 2016 (staženo 120× )