Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV

Obec Trojanovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Historie obce zde >>>

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo obce

ZAMĚSTNANCI OBCE

Mgr. Jiří Novotný - starosta obce Trojanovice
tel: +420 556 835 021
mobil: +420 724 189 814
E-mail: starosta@trojanovice.cz

Mgr. Ivana Vrtalová - místostarosta obce Trojanovice
tel: +420 556 835 021
mob: +420 725 709 459
e-mail: mistostarosta@trojanovice.cz

Monika Ondryášová - evidence poplatků
Tel: +420 556 808 565
E-mail: obec@trojanovice.cz

 • evidence místních poplatků (odpady)
 • odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
 • vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R., stavební úřad
 • informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
 • povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikací zřízením sjezdu
 • příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí na území Obce Trojanovice
 • agenda sociálního výboru.

Bc. Miroslava Kostelníková - evidence obyvatel, mzdová účetní
Tel: +420 556 835 023
E-mail: evidence@trojanovice.cz

 • Evidence obyvatel
 • hlášení trvalého pobytu
 • zrušení trvalého pobytu
 • ukončení trvalého pobytu v ČR
 • výdej údajů z evidence obyvatel
 • zavedení adresy pro doručování písemností
 • Mzdová účetní
 • Personální agenda
 • Zastupitelstvo - písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce
 • Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • Volby - voličské průkazy, organizace voleb, informace k volbám

Alena Janáková – rozpočet, fakturace
Tel: +420 556 808 566
E-mail: ou-ucetni@trojanovice.cz

 • Sestavování rozpočtu
 • Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
 • Žádosti o dotaci na vybudování studny
 • Vystavování faktur odběratelům
 • Zapisování došlých faktur a jejich evidence
 • Sepsání smluv na dotace a granty, darovací smlouvy, nájemní smlouvy
 • Zpracování žádostí, smluv a podkladů pro kotlíkovou půjčku
 • Platební styky s bankou

Ing. Šárka Valchařová – účetní /Fullcom s.r.o./
Tel: +420 556 707 111
E-mail: sval@fullcom.cz

 • Samostatné vedení účetnictví obce
 • Sestavování účetní závěrkyZasílání účetních výkazů
 • Účtování DPH, daňové poradenství
 • Vyúčtování došlých dotací z rozpočtu kraje
 • Finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice

Věra Kaňová - informační centrum, pokladna
tel: +420 556 835 022
E-mail: ic@trojanovice.cz

 • pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových prostorů a pozemků)
 • podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
 • evidence místních poplatků (psi)
 • informační centrum
 • informace na webových stránkách a facebooku obce
 • agenda sociálního výboru

Věra Raiskubová - podatelna, ověřování, Czech Point
tel: +420 556 835 022
E-mail: ic@trojanovice.cz

 • podatelna
 • ověřování
 • Czech Point

Klára Běčáková - pošta Partner
tel: +420 556 839 276
E-mail: posta@trojanovice.cz

 • příjem a výplata poštovních poukázek
 • výplata důchodů
 • příjem a výdej poštovních zásilek
 • prodej cenin, kolků a elektronických dálničních známek
  poskytování informací o poštovních službách
 • Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku
 • ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Jaroslav Hutyra - údržba (Vladimír Makový, Milan Petr, Josef Kuřec)
Tel: +420 607 804 974

 • údržba obecního majetku a veřejné zeleně v obci

Milan Petr - vedoucí sběrného dvora
Tel: +420 606 526 690

 • obsluha sběrného dvora
 • objednání kontejneru - pro objednání kontejneru se osobně dostavte do sběrného dvora v jeho provozní době

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Trojanovice (budova Obecního úřadu Trojanovice)
Trojanovice 210
744 01 

4.3 Úřední hodiny Obecní úřadu v Trojanovicích č. p. 210

pondělí: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
úterý: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00
středa: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
čtvrtek: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00
pátek: ZAVŘENO

Úřední hodiny pod Javorníkem (budova bývalé Mateřské školy, dnes bytovky č. p. 698)

středa: 15:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka 556 835 022

4.5 Adresa internetové stránky
https://www.trojanovice.cz

4.6 Adresa podatelny
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

4.7 Elektronická adresa podatelny
obecni.urad@trojanovice.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 2yzbsk8

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu Obce Trojanovice:  285074707/0300

 

6. IČO

00298514

 

7. DIČ

CZ00298514

 

8. DOKUMENTY

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
/Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty/.

8.2 Rozpočet - odkaz zde >>>

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Trojanovice nebo na podatelně Obecního úřadu Trojanovice.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (v jednotlivých kancelářích)
   

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
 • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací
   

Elektronickou poštou lze podat žádost:

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Seznam poskytnutých informací zde >>>

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně. Žádosti podané ústně či telefonicky vyřízuje ten zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil. Nezná -li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na jiného zaměstnance či vedení obce.

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR

 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
  zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
 • zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

 

11.2 Vydané právní předpisy

OZV, směrnice obce Trojanovice - zde >>>

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informací.

Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopii, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Náklady na pořízení kopií, náklady na pořízení technických nosičů CD, náklady odeslání informací žadateli, náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. -  ODKAZ ZDE

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Usnesení č. 11/42 z 29.6.2020: Zastupitelstvo obce Trojanovice schvaluje Sazebník úhrad za poskytování informací dle zákona č, 106/1999 Sb.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

 

13.1 Vzory licenčních smluv (staženo 176× )

 

13.2 Výhradní licence

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 

Výroční zprávy - odkaz zde >>>