POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE

Vyhláška č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:

 

1. NÁZEV

Obec Trojanovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Historie obce zde >>>

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo obce

ZAMĚSTNANCI OBCE

Mgr. Jiří Novotný - starosta obce Trojanovice

mobil: +420 724 189 814
e-mail: starosta@trojanovice.cz

Ing. Jan Kubeša - místostarosta obce Trojanovice

mobil: +420 725 709 459
e-mail: mistostarosta@trojanovice.cz

Monika Ondryášová - odpadové hospodářství, životní prostředí
tel: +420 556 808 565
mobil: + 420 602 589 618
e-mail: obec@trojanovice.cz

 • evidence místních poplatků (odpady)
 • odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
 • povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí na území Obce Trojanovice
 • povolení vjezdu na Knížecí cestu, drážní úřad

Bc. Miroslava Kostelníková - evidence obyvatel, mzdová účetní
tel: +420 556 835 023
mobil: +420 702 187 196
e-mail: evidence@trojanovice.cz

 • evidence obyvatel
 • hlášení trvalého pobytu
 • zrušení trvalého pobytu
 • ukončení trvalého pobytu v ČR
 • výdej údajů z evidence obyvatel
 • zavedení adresy pro doručování písemností
 • mzdová účetní
 • personální agenda
 • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • volby - voličské průkazy, organizace voleb, informace k volbám

Alena Janáková – rozpočet, fakturace
tel: +420 556 808 566
mobil: +420 722 947 946
e-mail: alena.janakova@trojanovice.cz

 • sestavování rozpočtu
 • kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření
 • navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn
 • vystavování faktur odběratelům
 • zapisování došlých faktur a jejich evidence
 • sepsání smluv na dotace a granty, darovací smlouvy, nájemní smlouvy
 • zpracování žádostí, smluv a podkladů pro kotlíkovou půjčku
 • platební styky s bankou

Ing. Šárka Valchářová – účetní /Fullcom s.r.o./
tel: +420 556 707 111
e-mail: sval@fullcom.cz

 • účtování DPH, daňové poradenství

Bc. Jana Kubáňová - vedení účetnictví
tel.: +420 556 835 021
mobil: +420 702 090 134
e-mail: jana.kubanova@trojanovice.cz

 • samostatné vedení účetnictví obce
 • sestavování účetní závěrky
 • zasílání účetních výkazů
 • vyúčtování došlých dotací z rozpočtu kraje
 • finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice
 • zastupitelstvo - písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce

Jindřiška Kalmusová - stavební
tel.: + 420 555 507 210
mobil: +420 722 916 546
e-mail: jindriska.kalmusova@trojanovice.cz

 • vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R., stavební úřad
 • informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
 • povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu
 • smlouvy o zřízení věcného břemene a kupní smlouvy
 • žádosti o proplacení nákladů za materiál na odbočení kanalizační a vodovodní přípojky
 • žádosti o dotaci na ČOV
 • žádosti o příspěvek na stavbu studny nebo prohloubení studny
 • žádosti o dotaci na kanalizační přípojku v hloubce větší než 2,5 m

Věra Raiskubová - pokladna, podatelna
tel: +420 556 835 405
mobil: +420 702 135 008
e-mail: obecni.urad@trojanovice.cz

 • pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových prostorů a pozemků)
 • podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
 • evidence místních poplatků (psi)
 • zábor veřejného prostranství
 • evidence ubytovatelů, poplatky z pobytu
 • Czech Point
 • ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Ing. Ivana Petruchová
mobil: +420 702 190 849
e-mail: petruchova@trojanovice.cz

 • administrace projektů financovaných z krajských, národních i evropských dotačních programů
 • koordinátorka projektu CÉRKA - Revitalizace areálu Dolu Frenštát
 • tvorba strategických a rozvojových dokumentů obce Trojanovice

Pavel Štefek - vedoucí sběrného dvora
mobil: +420 602 522 690
e-mail: ts@trojanovice.cz

 • obsluha sběrného dvora
 • pro objednání kontejneru se osobně dostavte do sběrného dvora v jeho provozní době

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

 

4.3 Úřední hodiny Obecního úřadu v Trojanovicích

pondělí: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
úterý:     8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 (po telefonické domluvě)
středa:  8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
čtvrtek:  8:00 - 11:30 | 12:30 - 15:00 (po telefonické domluvě)
pátek:   ZAVŘENO

Úřední hodiny pod Javorníkem (budova bývalé Mateřské školy, dnes bytovky č. p. 698)

druhá středa v měsíci: 15:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad, Trojanovice 210

pokladna, podatelna   +420 556 835 405

faktury, smlouvy          +420 556 808 566

životní prostředí           +420 556 808 565

evidence obyvatel       +420 556 835 023

stavební                       +420 555 507 210

starosta                        +420 724 189 814

místostarosta             +420 556 835 021

+420 725 709 459

Polyfunkční centrum, Trojanovice 1

Informační centrum    +420 556 835 022

+420 602 363 134

Pošta Trojanovice        +420 556 839 276

Knihovna                       +420 556 835 022

 

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.trojanovice.cz

4.6 Adresa podatelny
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

Technické nosiče dat, na kterých příjímá úřad dokumenty v elektronické podobě - USB.

4.7 Elektronická adresa podatelny
epodatelna@trojanovice.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 2yzbsk8

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu Obce Trojanovice:  285074707/0300 (používejte u každé platby)

 

PLATBA ZA ODPADY A PSA    https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/poplatky/

 

PLATBA ZA OBĚDY Z MŠ TROJANOVICE

variabilní symbol: přidělen jedinečný vs

 

PLATBA ZA SLUŽBY KOMPOSTÁRNY

variabilní symbol: 368+rok+číslo příjemky

 

PLATBA ZA DOPRAVU A SLUŽBY

variabilní symbol: 369+rok+číslo příjemky

 

SBĚRNÝ DVŮR - STAVEBNÍ ODPAD

variabilní symbol: 370+rok+číslo příjemky

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

variabilní symbol: přidělen, informace e-mailem, telefonicky na OÚ

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

variabilní symbol: 1342+číslo popisné/evidenční

- do poznámky období, za které se platba zasílá

 

6. IČO

00298514

 

7. DIČ

CZ00298514

 

8. DOKUMENTY

8.2 Rozpočet - odkaz zde >>>

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu (viz bod 4.1) nebo na podatelně Obecního úřadu (viz bod 4.6)

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (v jednotlivých kancelářích)

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
 • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Seznam poskytnutých informací zde >>>

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

 • osobně na podatelně Obecního úřadu Trojanovice či v příslušné kanceláři OÚ Trojanovice
 • poštou na adresu Obecní úřad Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R.
 • elektronicky na adresu podatelny epodatelna@trojanovice.cz
 • prostřednictvím datové schránky 2yzbsk8

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena a adresa žadatele. Vyřízování podání se řídí odpovídajícími právními předpisy.

Žádosti podané ústně či telefonicky vyřízuje ten zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil. Nezná -li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na jiného zaměstnance či vedení obce.

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Trojanovice jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočotvém určení daní
 • zákon č.  23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hodpodaření ÚSC a DSO
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů pro hodnocení plnění rozpočtů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • platné obecně závazné vyhlášky obce a další zákony

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, na internetových stránkách.

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3) nebo jsou dostupné v konsolidovaném znění na https://www.zakonyprolidi.cz/.

11.2 Vydané právní předpisy

OZV, směrnice obce Trojanovice - zde >>>

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informací.

Sazebník úhrad ODKAZ ZDE

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Obci Trojanovice nebylo doručeno usnesení o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

V současné době nejsou pro Obec Trojanovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.1 Vzory licenčních smluv (staženo 173× )

 

13.2 Obec neposkytla výhradní licence

Pro Obec Trojanovice nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

 

Výroční zprávy - odkaz zde >>>

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

 • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
 • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
 • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
 • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
 • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

 • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
 • Telefon: +420 556 835 405
 • ID datové schránky: 2yzbsk8
 • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
 • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white