Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. NÁZEV

Obec Trojanovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Historie obce zde

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo obce

ZAMĚSTNANCI OBCE

            Mgr. Jiří Novotný -  starosta obce Trojanovice
            
tel: 556 835 021, starosta@trojanovice.cz
            mobil: 724 189 814         
 

Bc. Miroslava Kostelníková
tel: 556 835 023, evidence@trojanovice.cz
     * evidence obyvatel ( přihlašování trvalých pobytů, rušení trvalých pobytů a změny v pobytech)
   * mzdová účetní, personální agenda  
   * písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
   * archív


Monika Ondryášová
tel: 556 808 565, obec@trojanovice.cz 
    
   * evidence místních poplatků (odpady)     
   * odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
   * agenda sociální komise
   * vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R.,
      stavební úřad
   * informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
   * přidělování čísel popisných a evidenčních
   * povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
   * povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
   * povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikací zřízením sjezdu
   * příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí 
      na území Obce Trojanovice
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Bc. Jana Jurková
tel: 556 808 566, ou-ucetni@trojanovice.cz

* samostatné vedení účetnictví obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
* fakturace obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
* sestavování rozpočtu
* kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na     opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
*  účtování DPH
* vyúčtování došlých dotací z rozpočtů kraje
* agenda finančního výboru
* agend kontrolního výboru
* provándění finanční kontroly příspěvkové organizace (Jubilejní ZŠ Trojanovice)
* finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice


   Alena Janáková
tel: 556 835 022,   ic@trojanovice.cz    

   * pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů 
      v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových
      prostorů a pozemků)
   * podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
   * evidence místních poplatků (psi)
   * informační centrum
   * informace na webových stránkách a facebooku obce
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
   * Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, 
       z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...


Jaroslav Hutyra (tel: 607 804 974), Vladimír MakovýMilan PetrJosef Kuřec,

   * údržba obecního majetku a veřejné zeleně v obci


Petr Makový (tel: 774 169 844)

   * obsluha sběrného dvora
 

POŠTA PARTNER TROJANOVICE

Věra Raiskubová
tel: 556 839 276, posta@trojanovice.cz

* příjem a výplata poštovních poukázek
* výplata důchodů
* příjem a výdej poštovních zásilek
* prodej cenin, novin a časopisů
* poskytování informací o poštovních službách

* Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, 
       z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...

 

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

obecní úřad4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

ID datové schránky2yzbsk8

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01
(budova Obecního úřadu Trojanovice)

4.3 Úřední hodiny Obecní úřadu v Trojanovicích č. p. 210

Pondělí

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Úterý

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Pátek

zavřeno

 

Úřední hodiny pod Javorníkem (budova bývalé Mateřské školy, dnes bytovky č. p. 698)
Středa      15:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka 556 835 022

4.5 Čísla faxu - nevedeme

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.trojanovice.cz

4.7 Další elektronické adresy
obecni.urad@trojanovice.cz

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu Obce Trojanovice: 4124801 / 0100

6. IČ
00298514

7. DIČ
CZ00298514

8. DOKUMENTY

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
/Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty/. 

8.2 Rozpočet

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE 

Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Trojanovice nebo na podatelně Obecního úřadu Trojanovice.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky

 • osobně (v jednotlivých kancelářích)

Písemně lze podat žádost:

 • poštou

 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích

 • protokolem  sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

 Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Rok 2014:
 9.9.2014

Rok 2015:
10.1.2015
  8.9.2015
8.10.2015

Rok 2016:
5.5.2016
19.10.2016
31.10.2016

rok 2017:
22.02.2017

10. PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

Lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně. Žádosti podané ústně či telefonicky vyřízuje ten zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil. Nezná -li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na jiného zaměstnance či vedení obce.

11. OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje. Obecní úřad Trojanovice postupuje tyto opravné prostředky Městskému úřadu ve Frenštátě p. R.

12. FORMULÁŘE

Dokumenty a formuláře zde

13. POPISY POSTUPŮ

Návody pro řešení životních situací - Informace poskytne Obecní úřad Trojanovice podle požadavků občanů

14. PŘEDPISY

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR

 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění 

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění

 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 

 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění 

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění 

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 

 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění 

 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání

 • zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

14.2. Vydané právní předpisy  - OZV, směrnice obce Trojanovice - zde

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informací. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopii, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Náklady na pořízení kopií, náklady na pořízení technických nosičů CD, náklady odeslání informací žadateli, náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. - nevedeme.

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv
 

17. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016