Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  1. NÁZEV

Obec Trojanovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.

  1. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Historie obce zde

  1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo obce

ZAMĚSTNANCI OBCE

Mgr. Jiří Novotný - starosta obce Trojanovice
tel: 556 835 021
mobil: 724 189 814
E-mail: starosta@trojanovice.cz

Mgr. Ivana Vrtalová - místostarosta obce Trojanovice
tel: 556 835 021
mob: 725 709 459
e-mail: mistostarosta@trojanovice.cz

Monika Ondryášová - evidence poplatků
Tel: 556 808 565
E-mail: obec@trojanovice.cz

 • evidence místních poplatků (odpady)
 • odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
 • vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R., stavební úřad
 • informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
 • povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikací zřízením sjezdu
 • příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí na území Obce Trojanovice
 • agenda sociálního výboru.

 

Bc. Miroslava Kostelníková - evidence obyvatel, mzdová účetní
Tel: 556 835 023
E-mail: evidence@trojanovice.cz

   • Evidence obyvatel
   • hlášení trvalého pobytu
   • zrušení trvalého pobytu
   • ukončení trvalého pobytu v ČR
   • výdej údajů z evidence obyvatel
   • zavedení adresy pro doručování písemností
   • Mzdová účetní
   • Personální agenda
   • Zastupitelstvo - písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce
   • Ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
   • Volby - voličské průkazy, organizace voleb, informace k volbám

 

Alena Janáková – rozpočet, fakturace
Tel: 556 808 566
E-mail: ou-ucetni@trojanovice.cz

   • Sestavování rozpočtu
   • Kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
   • Žádosti o dotaci na vybudování studny
   • Vystavování faktur odběratelům
   • Zapisování došlých faktur a jejich evidence
   • Sepsání smluv na dotace a granty, darovací smlouvy, nájemní smlouvy
   • Zpracování žádostí, smluv a podkladů pro kotlíkovou půjčku
   • Platební styky s bankou

Ing. Šárka Valchařová – účetní /Fullcom s.r.o./
Tel: 556 707 111
E-mail: info@fullcom.cz

   • Samostatné vedení účetnictví obce
   • Sestavování účetní závěrky
   • Zasílání účetních výkazů
   • Účtování DPH, daňové poradenství
   • Vyúčtování došlých dotací z rozpočtu kraje
   • Finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice


Věra Kaňová - informační centrum, pokladna

tel: 556 835 022
E-mail: ic@trojanovice.cz

   • pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových prostorů a pozemků)
   • podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
   • evidence místních poplatků (psi)
   • informační centrum
   • informace na webových stránkách a facebooku obce
   • agenda sociálního výboru


Jaroslav Hutyra - údržba
(Vladimír Makový, Milan Petr, Josef Kuřec)
Tel: 607 804 974

   • údržba obecního majetku a veřejné zeleně v obci

 

Milan Petr - vedoucí sběrného dvora
Tel: 606 526 690

   • obsluha sběrného dvora
   • objednání kontejneru - pro objednání kontejneru se osobně dostavte do sběrného dvora v jeho provozní době


Věra Raiskubová - pošta Partner

tel: 556 839 276
E-mail: posta@trojanovice.cz

   • příjem a výplata poštovních poukázek
   • výplata důchodů
   • příjem a výdej poštovních zásilek
   • prodej cenin, novin a časopisů
   • poskytování informací o poštovních službách
   • Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...
   • ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

 

  1. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

ID datové schránky: 2yzbsk8

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Trojanovice (budova Obecního úřadu Trojanovice)
Trojanovice 210
744 01 

4.3 Úřední hodiny Obecní úřadu v Trojanovicích č. p. 210

pondělí: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
úterý: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00
středa: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
čtvrtek: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 14:00
pátek: ZAVŘENO

Úřední hodiny pod Javorníkem (budova bývalé Mateřské školy, dnes bytovky č. p. 698)

středa: 15:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka 556 835 022

4.5 Čísla faxu
nevedeme

4.6 Adresa internetové stránky
https://www.trojanovice.cz

4.7 Další elektronické adresy
obecni.urad@trojanovice.cz

   1. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu Obce Trojanovice:

285074707/0300

 

 • 00298514

 

 

 • DIČ CZ00298514

 

 

 • DOKUMENTY

 

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
/Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty/.

8.2 Rozpočet

 

 • ŽÁDOSTI O INFORMACE

 

Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Trojanovice nebo na podatelně Obecního úřadu Trojanovice.

Ústně lze podat žádost:

  • telefonicky
  • osobně (v jednotlivých kancelářích)

 

Písemně lze podat žádost:

  • poštou
  • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
  • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

 

Elektronickou poštou lze podat žádost:

 

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Seznam poskytnutých informací zde >>>

 

 • PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A DALŠÍCH PODÁNÍ

 

Lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně. Žádosti podané ústně či telefonicky vyřízuje ten zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil. Nezná -li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na jiného zaměstnance či vedení obce.

 

 • OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

 

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje. Obecní úřad Trojanovice postupuje tyto opravné prostředky Městskému úřadu ve Frenštátě p. R.

 

 • FORMULÁŘE

 

Dokumenty a formuláře zde

 

 • POPISY POSTUPŮ

 

Návody pro řešení životních situací - Informace poskytne Obecní úřad Trojanovice podle požadavků občanů

 

 • PŘEDPISY

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR
  • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění
  • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
  • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění
  • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění
  • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
  • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění
  • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění
  • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění
  • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění
  • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
  • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění
  • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění
  • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
  • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění
  • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění
  • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění
  • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění
  • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění
  • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění
  • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání
  • zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
  • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
  • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

14.2. Vydané právní předpisy - OZV, směrnice obce Trojanovice - zde

 

 • ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

 

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informací. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopii, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací Náklady na pořízení kopií, náklady na pořízení technických nosičů CD, náklady odeslání informací žadateli, náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. -  ODKAZ ZDE

 

 • LICENČNÍ SMLOUVY

16.1 Vzory licenčních smluv (staženo 169× )

 

 

 • VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB.

          ODKAZ ZDE