Vyhláška č. 515/2020 Sb. o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy Ministerstvo vnitra stanoví podle § 21 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 12/2020 Sb., a podle § 69 odst. 3 písm. b) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 12/2020 Sb.:  

1. NÁZEV

Obec Trojanovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.

2. DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Historie obce zde >>>

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

Zastupitelstvo obce

ZAMĚSTNANCI OBCE

Mgr. Jiří Novotný - starosta obce Trojanovice
tel: +420 556 835 021
mobil: +420 724 189 814
e-mail: starosta@trojanovice.cz

Mgr. Ivana Vrtalová - místostarosta obce Trojanovice
tel: +420 556 835 021
mobil: +420 725 709 459
e-mail: mistostarosta@trojanovice.cz

Monika Ondryášová - odpadové hospodářství, životní prostředí, stavební, poplatky za odpady
tel: +420 556 808 565
e-mail: obec@trojanovice.cz

 • evidence místních poplatků (odpady)
 • odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
 • vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R., stavební úřad
 • informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
 • přidělování čísel popisných a evidenčních
 • povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
 • povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
 • povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci zřízením sjezdu
 • příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí na území Obce Trojanovice
 • smlouvy o zřízení věcného břemene a kupní smlouvy
 • žádosti o proplacení nákladů za materiál na odbočení kanalizační a vodovodní přípojky
 • žádosti o dotaci na ČOV
 • žádosti o příspěvek na stavbu studny nebo prohloubení studny
 • žádosti o dotaci na kanalizační přípojku v hloubce větší než 2,5 m

Bc. Miroslava Kostelníková - evidence obyvatel, mzdová účetní
tel: +420 556 835 023
e-mail: evidence@trojanovice.cz

 • evidence obyvatel
 • hlášení trvalého pobytu
 • zrušení trvalého pobytu
 • ukončení trvalého pobytu v ČR
 • výdej údajů z evidence obyvatel
 • zavedení adresy pro doručování písemností
 • mzdová účetní
 • personální agenda
 • zastupitelstvo - písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce
 • ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění
 • volby - voličské průkazy, organizace voleb, informace k volbám

Alena Janáková – rozpočet, fakturace
tel: +420 556 808 566
e-mail: ou-ucetni@trojanovice.cz

 • sestavování rozpočtu
 • kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na opatření
 • navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn
 • vystavování faktur odběratelům
 • zapisování došlých faktur a jejich evidence
 • sepsání smluv na dotace a granty, darovací smlouvy, nájemní smlouvy
 • zpracování žádostí, smluv a podkladů pro kotlíkovou půjčku
 • platební styky s bankou

Ing. Šárka Valchářová – účetní /Fullcom s.r.o./
tel: +420 556 707 111
e-mail: sval@fullcom.cz

 • samostatné vedení účetnictví obce
 • sestavování účetní závěrkyZasílání účetních výkazů
 • účtování DPH, daňové poradenství
 • vyúčtování došlých dotací z rozpočtu kraje
 • finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice

Věra Kaňová - informační centrum, pokladna, knihovna, Pošta Partner Trojanovice, Balíkovna

tel: +420 556 835 022

mobil: +420 602 363 134
e-mail: ic@trojanovice.cz

 • pokladna - vybírání místních poplatků, včetně ostatních příjmů v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů)
 • informační centrum
 • informace na facebooku obce
 • agenda sociálního výboru
 • CzechPoint
 • poštovní služby
 • knihovna - registrace, zapůjčení, vrácení knih

Věra Raiskubová - pokladna, podatelna, ověřování, Czech Point, ubytovatelé
tel: +420 556 835 405
e-mail: obecni.urad@trojanovice.cz

 • pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových prostorů a pozemků)
 • podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
 • evidence místních poplatků (psi)
 • zábor veřejného prostranství
 • evidence místních poplatků z pobytu
 • ověřování
 • Czech Point
 • ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Klára Běčáková - Pošta Partner Trojanovice, balíkovna, informační centrum, knihovna, pokladna

tel: +420 556 839 276
e-mail: posta@trojanovice.cz

 • příjem a výplata poštovních poukázek
 • příjem a výdej listovních a balíkových zásilek
 • Balíkovna - výdej zásilek
 • výplata důchodů
 • doslání zásilek na jinou adresu
 • prodej cenin, kolků a elektronických dálničních známek
 • poskytování informací o poštovních službách
 • prodej a výplata losů Tipsport
 • vybrané bankovní služby ČSOB/Poštovní spořitelny (trvalý příkaz/změna trvalého příkazu, jednorázová platba, svolení k inkasu, svolení k inkasu - Sipo)
 • Rozhlas/Televize - navedení/zrušení platby ze Sipa
 • změny Sipo - změna jména, adresy, zrušení Sipa, zrušení papírového dokladu, navedení na e-mail
 • pokladna - vybírání místních poplatků, včetně ostatních příjmů v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů)
 • knihovna - registrace, zapůjčení a vrácení knih

Jaroslav Hutyra - údržba (Vladimír Makový, Milan Petr, Josef Kuřec)
Tel: +420 607 804 974

 • údržba obecního majetku a veřejné zeleně v obci

Milan Petr - vedoucí sběrného dvora
Tel: +420 606 526 690

 • obsluha sběrného dvora
 • objednání kontejneru - pro objednání kontejneru se osobně dostavte do sběrného dvora v jeho provozní době

4. KONTAKTNÍ SPOJENÍ

 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

(po dobu rekonstrukce úřadu, Hasičská zbrojnice, Trojanovice 341)

4.3 Úřední hodiny Obecní úřadu v Trojanovicích

pondělí: 8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
úterý:    po telefonické domluvě
středa:  8:00 - 11:30 | 12:30 - 17:00
čtvrtek: po telefonické domluvě
pátek:   ZAVŘENO

Úřední hodiny pod Javorníkem (budova bývalé Mateřské školy, dnes bytovky č. p. 698)

středa: 15:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla

Obecní úřad, Trojanovice 210 (po dobu rekonstrukce Trojanovice 341)

pokladna, podatelna   +420 556 835 405

faktury, smlouvy          +420 556 808 566

stavební, ŽP                 +420 556 808 565

evidence obyvatel       +420 556 835 023

starosta                        +420 724 189 814

místostarostka            +420 556 835 021

                                       +420 725 709 459

Polyfunkční centrum, Trojanovice 1

Informační centrum    +420 556 835 022

                                        +420 602 363 134

Pošta Trojanovice        +420 556 839 276

Knihovna                       +420 556 835 022

 

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.trojanovice.cz

4.6 Adresa podatelny
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

(po dobu rekonstrukce obecního úřadu Hasičská zbrojnice Trojanovice 341)

Technické nosiče dat, na kterých příjímá úřad dokumenty v elektronické podobě - USB.

4.7 Elektronická adresa podatelny
obecni.urad@trojanovice.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: 2yzbsk8

5. PŘÍPADNÉ PLATBY LZE POUKÁZAT

Číslo účtu Obce Trojanovice:  285074707/0300 (používejte u každé platby)

 

PLATBA ZA ODPADY A PSA    https://www.trojanovice.cz/pro-obcany/poplatky/

 

PLATBA ZA OBĚDY Z MŠ TROJANOVICE

variabilní symbol: 3639+číslo domu

 

PLATBA ZA DOPRAVU A SLUŽBY

variabilní symbol: 36392111

 

SBĚRNÝ DVŮR - STAVEBNÍ ODPAD

variabilní symbol: 3723+číslo příjemky

 

MÍSTNÍ POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ

variabilní symbol: 1343

 

MÍSTNÍ POPLATEK Z POBYTU

variabilní symbol: 1342

 

6. IČO

00298514  

7. DIČ

CZ00298514  

8. DOKUMENTY

8.2 Rozpočet - odkaz zde >>>

9. ŽÁDOSTI O INFORMACE

Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu (viz bod 4.1) nebo na podatelně Obecního úřadu (viz bod 4.6)

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky
 • osobně (v jednotlivých kancelářích)

Písemně lze podat žádost:

 • poštou
 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích
 • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

 

Seznam poskytnutých informací zde >>>

10. PŘÍJEM PODÁNÍ A PODNĚTŮ

Místo a způsob, kde lze podat žádost nebo stížnost, předložit návrh, podnět nebo jiné dožádání anebo obdržet rozhodnutí o právech a povinnostech osob:

 • osobně na podatelně Obecního úřadu Trojanovice, v informačním centru Trojanovice či na příslušném odboru OÚ Trojanovice
 • poštou na adresu Obecní úřad Trojanovice, Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p. R.
 • elektronicky na adresu podatelny obecni.urad@trojanovice.cz
 • prostřednictvím datové schránky 2yzbsk8

Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena a adresa žadatele. Vyřízování podání se řídí odpovídajícími právními předpisy.

Žádosti podané ústně či telefonicky vyřízuje ten zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil. Nezná -li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na jiného zaměstnance či vedení obce.

11. PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Trojanovice jedná a rozhoduje, které stanovují právo žádat informace a povinnost poskytovat informace a které upravují další práva občanů ve vztahu k povinnému subjektu

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
 • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
 • zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č.  13/1997 Sb., o pozemních komunikacích
 • zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
 • zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočotvém určení daní
 • zákon č.  23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů
 • zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
 • zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hodpodaření ÚSC a DSO
 • zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
 • vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
 • vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů pro hodnocení plnění rozpočtů
 • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování)
 • platné obecně závazné vyhlášky obce a další zákony

Ministerstvo vnitra zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv v souladu s § 12 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, na internetových stránkách.

Předpisy jsou k dispozici k nahlédnutí na obecním úřadě (viz bod 4.2) v úředních hodinách (viz bod 4.3) nebo jsou dostupné v konsolidovaném znění na https://www.zakonyprolidi.cz/.

11.2 Vydané právní předpisy

OZV, směrnice obce Trojanovice - zde >>>

12. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informací.

Sazebník úhrad ODKAZ ZDE

 

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Obci Trojanovice nebylo doručeno usnesení o výši úhrad vydané podle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13. LICENČNÍ SMLOUVY

V současné době nejsou pro Obec Trojanovice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

13.1 Vzory licenčních smluv (staženo 17× )

 

13.2 Obec neposkytla výhradní licence

Pro Obec Trojanovice nejsou poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

14. VÝROČNÍ ZPRÁVA PODLE ZÁKONA O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

  Výroční zprávy - odkaz zde >>>