PROJEKT CÉRKA

OD UHLÍ K UDRŽITELNÉ BUDOUCNOSTI

foto-veze-1920-text-logo

Projekt CÉRKA revitalizace území Dolu Frenštát je spolufinancován z rozpočtu Moravskoslezského kraje a Fondu spravedlivé transformace.

Transformace frenštátského regionu (staženo 732× ) Transformace frenštátského regionu část II. Projekt CERKA (staženo 1280× )  

logo_jpg

Obec Trojanovice patří mezi progresivní obce, které již mají řadu zkušeností s úspěšnou realizací ekologicky i ekonomicky udržitelných projektů. Dlouhodobě se obci daří kultivovat veřejný prostor prostřednictvím kvalitní architektury, citlivě dimenzované pro venkovský prostor. Aktuálně stojí před Trojanovicemi historicky největší výzva, revitalizace 25 hektarového areálu nevyužívaného černouhelného dolu Frenštát a souvisejících objektů – vodní nádrže Lubina a bývalého odvalu Píšova dolina.

Projekt CÉRKA má za cíl přeměnit dlouhodobě veřejně nepřístupnou zónu v majetku státního podniku Diamo na otevřené živé místo, které se stane dobrou adresou pro práci, bydlení i volný čas. Jedinečná lokalita areálu CÉRKA na úpatí Beskyd v území CHKO předurčuje budoucí charakter lokality, kde velkou roli hraje příroda. V souladu s principy Chytrého venkova (Smart Village) je moudrý „smart“ přístup v pojetí tohoto projektu nejen o aplikaci moderních technologií, udržitelného stavitelství v parametrech EU Taxonomie, udržitelné mobility či komunitní energetiky. Jedinečnost zvoleného způsobu revitalizace brownfieldu spočívá v komplexním řešení, v aplikaci ekologicky i ekonomicky udržitelných přístupů a v chytré kombinaci funkcí v jednom místě (občanská a komunitní vybavenost, komerční, vzdělávací, rezidenční i volnočasová). To vše navíc ve specifickém prostředí malé venkovské obce. Vytvoření ukázkové Živé laboratoře „Living Labu“ inovativních technologií a přístupů, může být inspirací pro rozvoj dalších obcí venkovského charakteru. Vznik diverzifikované funkční lokality navržené podle potřeb místních obyvatel a firem může podpořit transformaci a rozvoj udržitelné ekonomiky širší spádové oblasti Frenštátska, Rožnovska a jižní části Moravskoslezského kraje.

Untitled

Záměrem projektu je doplnit chybějící potřeby a zázemí pro místní komunitu, malé a střední firmy i návštěvníky a podpořit vybudování kvalitní infrastruktury, včetně dobudování znatelně potřebných úseků cyklostezek, které umožní nadregionální propojení Trojanovic a areálu CÉRKA a podpoří udržitelnou mobilitu i turismus v nových lokalitách vedle dnes již „přelidněných“ tradičních cílů – Pusteven, Radhoště nebo Javorníku.

Návrh funkčního využití nové místní části obce byl vytvářen ve spolupráci s odbornými partnery, místní komunitou a veřejností i se subjekty z akademického a podnikatelského prostředí. Expertní platforma ThinkTank CÉRKA realizovala v první polovině roku 2022 několik tematických workshopů, bylo svoláno veřejné projednání k návrhu využití území, obec intenzivně konzultuje obsahovou náplň projektu s partnery (mj. PricewarethouseCoopers, CzechInvest, ČVUT) i s vědeckými centry čtyř univerzit, se kterými má obec podepsány memoranda o spolupráci (Vysoká škola Báňská – Technická univerzita v Ostravě, Mendelova univerzita, Ostravská univerzita, Univerzita T. Bati ve Zlíně). Klíčovým partnerem projektu je Moravskoslezský kraj i státní podnik Diamo.


CÉRKA Z CHYTRÉ VESNICE

Koncepce projektu plně respektuje zasazení lokality do podhorské přírody. Plánovaná zástavba je rozvolněnou kombinací nedominantních objektů pro podnikání malých a středních podniků, lehké výroby a služeb občanské vybavenosti ve spojení s prostory pro showroomy, kancelářským zázemím a ateliérovým bydlením. Model tradiční venkovské chalupy obklopené zahradou, sady a pastvinami se promítá do celkové urbanistické koncepce, kdy centrální volně zastavěnou část území bude obklopovat výsadba místních druhů dřevin, keřů, divoké louky i ovocné sady složené ze starých krajových odrůd.

Důraz je kladen na vysoce kvalitní architektonické pojetí staveb, v nadstandartním ekologickém povedení. Maximalizace využití obnovitelných zdrojů pro potřeby provozu areálu bude řešena kombinací např. zelených střech a fasád, zařízení pro zachytávání a opětovné použití dešťové vody se zadržováním v retenčních nádržích. Zdrojem pro výrobu energie budou fotovoltaické systémy, tepelná čerpadla, případně doprovodné zařízení pro využití větrné energie. Smart infrastrukturu bude dotvářet napojení lokality na vysokorychlostní internet.

Komplexní řešení v oblasti energetiky definuje vznikající energetická koncepce, která pomůže nalézt ideální řešení pro kombinaci jednotlivých zdrojů OZE, propojení chytrých budov pomocí lokální distribuční sítě i aplikaci udržitelných přístupů ve stavitelství. Ambicí obce je postupně rozšiřovat chytrá řešení na celé území obce – například zvyšovat počet objektů v obci zapojených do komunitní energetiky. Konečným cílem je zvyšování odolnosti obce vůči vnějším rizikům, rozvoj udržitelnosti v ekonomické, sociální i environmentální rovině a zvyšování kvality života obyvatel.

Projekt vnímá jako zásadní pro rozvoj lidského potenciálu a podnikatelského prostředí propojení vědy, vzdělávání a podnikání. V lokalitě proto najde sídlo Terénní experimentální pracoviště Ostravské univerzity, odnož Inovačního centra Moravskoslezského kraje, byly navrženy prostory pro soukromou mateřskou a základní školu s inovativním přístupem ke vzdělávání i coworkingové centrum s hlídáním dětí. Záměr zasídlení v nově vznikající lokalitě plánuje také Správa Chráněné krajinné oblasti Beskydy, která mimo své administrativní sídlo zvažuje v CÉRCE vybudování edukativního ekologického centra.

Návštěvnické centrum CARBON, které je součástí projektu CÉRKA, nabídne celoroční alternativu k nynějším turistickým cílům, tzv. mokrou variantu, která zajistí prodloužení turistické sezóny a také podpoří rozptýlení návštěvnosti v oblasti. Multimediální interaktivní centrum bude prezentovat atraktivně edukativní formou dějiny území od pravěkého karbonu až po bezuhlíkovou budoucnost. Součástí turistické trasy bude výstup na těžní věž, která bude rekonstruována do podoby moderní rozhledny s kavárnou.

Bohatství obce Trojanovice spočívá také v rozmanitosti folklórních, občanských a komunitních aktivit, které však pro svůj rozvoj neměly adekvátní zázemí. Komunitní centrum bude reprezentativním prostorem pro pořádání obecních, firemních i spolkových akci. Zároveň lokalita nabídne nové možnosti pro sportovní vyžití, koncept obsahuje nové dětské hřiště i multifunkční hřiště a propojuje lokalitu se stávajícím zázemím fotbalového hřiště.


FINANCOVÁNÍ A HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt CÉRKA je součástí transformace Moravskoslezského kraje reagující na omezování těžby fosilních paliv. Pro účely obnovy pohornické krajiny a podpory transformace k nízkouhlíkové ekonomice byl zřízen Fond spravedlivé transformace, jehož prostředky chce obec využít na realizaci hlavních prvků přeměny území.

S ohledem na rozsah projektu je v plánu zapojit do financování projekčně přípravné fáze i následné stavební realizace veřejné i soukromé finanční zdroje.

Předprojektová příprava je financována z individuální dotace Moravskoslezského kraje a rozpočtu obce Trojanovice. Na projektovou etapu a realizační fázi bude obec žádat o finanční prostředky z Operačního programu Spravedlivá transformace v případné kombinaci s jinými dotačními zdroji či soukromým investičním kapitálem.

Orientační harmonogram projektu:

 • Předprojektová příprava 1/2022 – 12/2023
 • Projektová příprava – 1/2024 – 12/2025
 • Realizační etapa – 1/2026 – 12/2027

SPOLUPRÁCE S PODNIKATELI

Uvažujete o nových prostorech? Zajímá Vás udržitelnost, obnovitelné zdroje a optimalizace s ohledem na životní prostředí? Hledáte atraktivní lokalitu, která nabídne kvalitní zázemí a služby pro Vaše aktivity a zároveň umožní rozvoj spolupráce s podobně naladěnými subjekty? Pak je tady pro Vás projekt CÉRKA!

Pokud máte zájem dozvědět se více informací, neváhejte nás kontaktovat na mail cerka@trojanovice.cz.

Budeme také rádi za vyplnění jednoduchého dotazníku určeného místním podnikatelům, který nám pomůže v přípravách projektu. Své odpovědi můžete vyplnit do jednoduchého online dotazníku:

Dotazník - Cérka Trojanovice

Přidejte se k transformaci!

 

VIZUALIZACE Z NÁVRHU ARCHITEKTONICKÉ STUDIE, AUTOR STUDIO KAMIL MRVA ARCHITECTS

Články k PROJEKTU CÉRKA

Tisková zpráva - DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby.

Tisková zpráva - DIAMO pokračuje v likvidaci Dolu Frenštát. K zemi půjdou první povrchové stavby. (staženo 65× )

Tisková zpráva obecní noviny 11/2023

Tisková zpráva obecní noviny 11/2023 (staženo 52× )

Předprojektová příprava projektu Cérka dostala zelenou

Předprojektová příprava projektu CÉŔKA dostala zelenou, nyní probíhá spousta intenzivní práce

O veřejné projednávání projektu CÉRKA byl velký zájem

Velmi zajímavá diskuse a spousta cenných podnětů. Takto to vypadalo ve čtvrtek 24. března 2022 ve velkém sále Domu kultury ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se od 17:00 hodin konalo Veřejné projednávání projektu CÉRKA, který řeší revitalizaci areálu Dolu Frenštát v místo pro…
0102

Obec Trojanovice
Trojanovice 210
74401

Úřední hodiny Obecního úřadu Trojanovice

 • pondělí: 8:00 -11:30 | 12:30 - 17:00
 • úterý: Po telefonické či jiné domluvě.
 • středa: 8:00-11:30 | 12:30 - 17:00
 • čtvrtek: Po telefonické či jiné domluvě.
 • pátek: ZAVŘENO

Kontaktní údaje

 • IČ / DIČ: 00298514 / CZ00298514
 • Telefon: +420 556 835 405
 • ID datové schránky: 2yzbsk8
 • E-mail: obecni.urad@trojanovice.cz
 • Elektronická podatelna: epodatelna@trojanovice.cz

logo-kraj-white