TZ: Cesta k likvidaci Dolu Frenštát otevřena
Krajský úřad nevyhověl odvolání OKD proti rozhodnutí frenštátského Stavebního úřadu, který zahájil řízení o odstranění černých staveb na Dole Frenštát.

Několik měsíců čekaly beskydské samosprávy s napětím na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, který se měl vyjádřit k budoucnosti desítek nepovolených staveb v areálu dolu Frenštát. Mezi objekty, které zde stojí už 20 let na černo, patří i obě těžní věže. V této záležitosti už před několika měsíci rozhodl na podnět obce Trojanovice Stavební úřad ve Frenštátě pod Radhoštěm, když zamítl žádost OKD o prodloužení doby trvání staveb do roku 2031. Těžební firma se proti tomuto rozhodnutí odvolala k vyšší instanci, tedy ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje.
V pátek 4. května zaslal Krajský úřad městskému úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm rozhodnutí, ve kterém odvolání OKD zamítá a potvrzuje rozhodnutí Stavebního úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Toto zásadní rozhodnutí vrací celou záležitost k frenštátskému Odboru výstavby a plánování.
„Až obdržíme spisovou dokumentaci s nabytím právní moci tohoto rozhodnutí, oznámíme pokračování tohoto řízení a svoláme ústní jednání, ke kterému budou přizváni účastníci řízení a dotčené orgány,“ nastínila další postup vedoucí Odboru výstavby a územního plánování MěÚ Frenštát pod Radhoštěm Marie Chromčáková.
I když se OKD ještě může proti rozhodnutí Krajského úřadu odvolat ke správnímu soudu, nebude mít toto odvolání odkladný účinek.
Některé z celkem 53 černých staveb v areálu Dolu Frenštát pronajímá společnost OKD třetím osobám. Místním podnikatelům je město připraveno v této situaci pomoci.
„Pokud by to bylo třeba, nabídneme jim pronájem náhradních prostor, které jsou v majetku města, tak aby svou činnost nemuseli přerušovat,“ řekla starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová.

TZ: KRAJŠTÍ ÚŘEDNÍCI DRŽÍ BASU S OKD
Ve středu 18. 1. 2012 poslala obec Trojanovice řediteli Krajského úřadu Moravskoslezského kraje stížnost na konkrétní úředníky, kteří se podepsali pod stanovisko k záměru ražby průzkumného díla na Dole Frenštát (viz. příloha). Toto vyjádření si od odboru životního prostředí vyžádala společnost OKD proto, aby se mohla v případě průzkumné ražby vyhnout řízení EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí).
Ve stanovisku úředníků, které vychází vstříc těžařům, je celá řada nepřesností. Stanovisko nezohledňuje všechny dopady vlivu ražby na životní prostředí a v neposlední řadě se úředníci vyjadřují k činnostem, které jsou pouze v kompetenci správy CHKO Beskydy.
Obávám se, že stejně vstřícný přístup k těžařům, jako měli v minulosti úředníci OBÚ v Ostravě, se teď přesunul i na půdu Moravskoslezského kraje. Beskydské samosprávy už v minulosti ukázaly, že se hodlají aktivně bránit proti úředníkům, kteří porušují zákony. Připomeňme jen, že v prosinci 2011 podaly obce trestní oznámení na konkrétní úředníky OBÚ v Ostravě. Proto se nyní ve stížnosti adresované řediteli Krajského úřadu poukazuje také na trestně právní rovinu jednání jeho podřízených.
Proto žádám ředitele Krajského úřadu v Ostravě o dozor nad zákonným postupem a dodržováním platných předpisů a to i proto, že úředníci krajského stavebního odboru by měli v nejbližší době rozhodnout o budoucnosti černých staveb v areálu dolu Frenštát, které už více než 20 let stojí a jsou užívány proti podmínkám stavebního povolení a bez platného kolaudačního rozhodnutí.

Mgr. Jiří Novotný
starosta obce Trojanovice a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu

Příloha:
Stížnost pro porušení zákona Krajským úřadem ve věci vydání stanoviska a žádost o dozor nad zákonností postupu v odvolacím řízení
Předána dnes Krajskému úřadu MS kraje v 9.00 datovou schránkou

TZ: ČERNÉ STAVBY NA DOLE FRENŠTÁT MUSÍ ZMIZET

8. 11. 2011 vydal Stavební úřad ve Frenštátě p. R. „Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o prodloužení trvání dočasných staveb v k. ú. Trojanovice a Frenštát pod Radhoštěm do roku 2031, u kterých uplynula stanovená doba jejich trvání“. Jedná se o více než 50 objektů v areálu dolu Frenštát včetně obou důlních věží. Rozhodnutí o zamítnutí žádosti OKD ještě nenabylo právní moci a OKD se proti němu může odvolat. Stavební úřad, jakožto nezávislý státní orgán, opět potvrdil, že dočasné stavby stojí v areálu dolu Frenštát bez řádného povolení a měly by být odstraněny. Tedy, že zákony platí stejně pro všechny.
Celá tisková zpráva ZDE.

TZ: NESOUHLASNÝ POSTOJ BESKYDSKÝCH SAMOSPRÁV S AKTIVITAMI TĚŽAŘŮ ZAZNĚL V PRAZE

Předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný se zúčastnil spolu se starostkou Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňkou Leščišinovou a předsedou komise za zrušení a zasypání dolu Frenštát Marianem Žárským semináře pořádaného Hospodářským výborem Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Tématem semináře byla „Budoucnost energetické koncepce ČR v souvislosti s využitím domácích nerostných surovin“.
Celá tisková zpráva ZDE.

TZ: TĚŽAŘI CHTĚJÍ SVŮJ BYZNYS POVÝŠIT NA STÁTNÍ ZÁJEM

Těžařská lobby se snaží udělat ze svého byznysu „státní zájem“ a legalizovat tak drancování přírodního bohatství. Seminář, který dnes pořádá Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny ČR má za úkol začlenit těžbu černého uhlí do novely Státní energetické koncepce jako strategický počin. Opačná stanoviska jeli na dnešní seminář prezentovat a hájit starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, starosta Trojanovic a předseda Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu Jiří Novotný a místopředseda Občanského sdružení Naše Beskydy Marian Žárský.
Více v tiskové zprávě ZDE.

Cesta ke zbourání těžních věží se otevřela
(Obecní Noviny - březen 2011)

Frenštátsku konečně svítá na lepší časy a beskydská krajina by si mohla oddechnout. O co v celé kauze jde? Těžní veže a další desítky objektů jsou dočasnými stavbami těžního geologického průzkumu. Ten byl stanoven do konce roku 2010 a dle kolaudací by stavby měly být již odstraněny. Majitel věží, společnost OKD, si o prodloužení nepožádal, a tak mu povolení propadlo. Obec Trojanovice předala začátkem letošního roku stavebnímu úřadu desítky kolaudací s propadlými stavbami s žádostí o zahájení řízení o odstranění staveb. Dne 10. 2. 2011 provedl stavební úřad místní šetření a 24. 2. zahájil řízení o odstranění staveb - celkem 66 objektů v areálu Dolu Frenštát p. R. Nyní, pokud by chtělo OKD tyto stavby zachovat, musí získat stejné doklady, jako kdyby žádalo o nové stavební povolení. Z tohoto pohledu musíme přistupovat jako účastníci řízení k celé problematice. Musíme si jednoduše představit, že místo těchto staveb je na pozemcích OKD louka. Tudíž pokud si OKD požádá o prodloužení staveb, žádá si prakticky o to, aby na zelené louce mohli postavit těžní věže. Obec Trojanovice samozřejmě bude zastupovat občany v celé kauze, ale i vy občané máte možnost přihlásit se do řízení a uvést důvod, proč se cítíte stavbami Dolu Frenštát ovlivněni, ať již z psychologického nebo materiálního hlediska. Je potřeba si uvědomit, že existence samotného průzkumného díla znehodnocuje nejen krajinu, ale také majetek nás občanů. Kompletní soupis staveb je obsažen v "Oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby"

Státní energetická koncepce (SEK) pravděpodobně nebude počítat s těžbou uhlí či plynu v Dole altFrenštát. Zástupci dotčených obcí a občanských iniciativ (Jiří Novotný, Pavel Mička, Tomáš Hrubiš, František Šulgan, Drahomír Strnadel a Stanislav Uruba) o tom 7. února 2011 jednali v Praze s ministrem průmyslu a obchodu Martinem Kocourkem. Ministerstvo připravuje koncepci, již by vláda měla projednat v polovině roku. Ministr slíbil, že Důl Frenštát nebude v energetické koncepci státu vůbec zmíněn. Pokud ano, tak jen v souvislosti s jeho existencí, nikoliv s potřebou ložisko vytěžit. Aktualizace SEK v roce 2011 počítá s horizontem zhruba 30 let a dle slov ministra nic nenasvědčuje tomu, že by v předmětném období byla těžba zásob na ložisku Frenštát p. R. aktuální.
(přejato z Frenštátského zpravodaje)

10 let Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu
Z frenštátského zpravodaje (srpen, září, listopad 2007)Již deset let bojují starostové okolních měst, občané a ochránci přírody proti znovuotevření dolu ve Frenštátské kotlině. Stejnou dobu se snaží čelit hrozbě devastace beskydské krajiny Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Tehdy se ve Frenštátě p. R. uskutečnilo setkání starostů Frenštátu p. R., Rožnova p. R., Trojanovic, Tiché a Kunčic p. 0, kteří se zabývali důsledky, které mohou vyplynout z připravované těžby uhlí ve zdejším kraji. Výsledkem jejich jednání byla výzva uvedená v podepsané deklaraci založit Sdružení pro ochranu beskydského regionu s cílem zabránit těžbě uhlí v této oblasti. U zrodu občanského sdružení stáli: Ing. Karel Míček za město Frenštát p. R, JUDr. Jaroslav Kubín za město Rožnov p. R., Drahomír Strnadel za obec Trojanovice, Ing. Tomáš Hrubiš za obec Kunčice p. 0. a Josef Kovář za obec Tichá.

První ustavující schůze Sdružení proběhla před deseti lety - 21. 8. 1997
Dnes jsou členy Sdružení tyto obce:
Bordovice, Dolní Bečva, Frenštát p. R., Frýdlant n. O. Hladké Životice, Hodslavice Hutisko-Solanec, Kopřivnice, Kozlovice, Kunčice p.O., Lichnov u NJ, Metylovice, Nový Jičín, Prostřední Bečva, Příbor, Rožnov p. R., Skotnice, Střítěž nad Bečvou, Suchdol nad Odrou, Štramberk, Tichá, Trojanovice, Valašská Bystřice, Valašské Meziříčí, Veřovice, Vidče, Vigantice, Vsetín, Zašová, Závišice, Zubří a Matice Radhošťská.

Něco z historie Dolu Frenštát

1981 - zahájení výstavby Dolu Frenštát
1985- stavba hotelových domů (900 lůžek)
1994 - vyhlášení konzervačního režimu (větrání dolu a čerpání vod)
1997 - podnikatelský záměr OKD na těžbu 2,5 mil. tun uhlí na Dole Frenštát
2000 - memorandum OKD
2002 - převedení ložiska z bilančních do nebilančních zásob
2007 - ČBÚ zrušil rozhodnutí OBÚ o ražbě průzkumného důlního díla

Vývoj událostí dolu Frenštát v jednotlivých letech

Rok 1994
„Dne 13. prosince roku 1994 vydal Obvodní báňský úřad v Ostravě rozhodnutí na jehož základě povoluje zajištění důlních děl Dolu Frenštát do 31. 12. 2003, tzv. konzervační režim, který spočívá v čerpání důlních vod, větrání dolu, kontrolní a inspekční činnosti včetně dokončení rekultivace pozemků. Domnívali jsme se tedy, že do roku 2003 nebude OKD vyvíjet žádnou aktivitu.“

Rok 1997
„K našemu překvapení již 13. ledna 1997 požádal tehdejší generální ředitel OKD ing. Ivan Dzida o schůzku starosty Frenštátu a Trojanovic. Podle něj hodlá OKD zprovoznit Důl Frenštát. Dne 27. března předkládá OKD podnikatelský záměr, podle kterého by životnost nového dolu měla být 40 let s možností jejího prodloužení na dalších dvacet let. Roční produkce by měla dosáhnout kapacity 2,2 mil. tun. Již 3. dubna se uskutečnilo společné jednání zastupitelstev Frenštátu, Kunčic p. O. a Trojanovic s představiteli OKD, zastoupenými ing. Dzidou , Jaskovičem, Krolem, Plachým a Slívou. Ti ovšem nepřesvědčili zastupitelstva o prospěšnosti těžby. Následně na tyto události se 10. dubna setkali starostové Frenštátu, Rožnova, Kunčic p. O., Tiché a Trojanovic a pověřili starostu Frenštátu připravit statut a zakládací listinu Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu. Předsedou se stal Drahomír Strnadel, starosta Trojanovic. Ustavující schůze Sdružení, které má v současnosti 31 členů, se konala dne 21. srpna 1997 a jeho jediným cílem je nepřipustit těžbu uhlí v Beskydech. Beskydy musí zůstat turistickou oblastí. Ve dnech 16. a 18. září se v našem regionu uskutečnilo výjezdní zasedání hospodářského výboru Parlamentu. Výbor navštívil areál Dolu Frenštát, kde byli členové informování ing. Jaskovičem o záměru OKD a předsedou Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, D.Strnadlem o cílech této organizace.

Rok 1998
„Dne 19. a 26. března navštívili starostové ing. Karel Míček a Drahomír Strnadel Parlament a Senát ČR. Předsedům hospodářských výborů obou komor, byly předány oponentní práce expertů k podnikatelským záměrům OKD. Dne 22. srpna 1998 se D. Strnadel setkal v Bartošovicích s novým ministrem životního prostředí Milošem Kužvartem, který prohlásil: „Jsem zásadně proti dostavbě Dolu Frenštát“, současně však prohlásil, že nesouhlasí se zasypáním Dolu. V říjnu byla zaslána Obvodnímu báňskému úřadu v Ostravě důvodová zpráva, kterou vypracoval ing. K. Kopečný. Tato požadovala převedení bilančních zásob uhlí do nebilančních.“

Rok 1999
„V lednu 1999 Obvodní báňský úřad navržený převod odmítl a 4. března 1999 z iniciativy poslance Hrnčíře se uskutečnilo jednání s novým vedením OKD a zástupci Sdružení. Odmítavé stanovisko Sdružení podpořili přednostové okresních úřadů Nový Jičín, Frýdek – Místek a Karviné. Nové vedení OKD prohlásilo, že nepočítá s otvírkou Dolu do roku 2020 a připouští i zasypání.“

Rok 2000
„Dne 12. ledna vláda schválila energetickou koncepci, která s dolem Frenštát nepočítá a již 11. května roku 2000 jsme jednali společně se starostou Frenštátu ing. Karlem Míčkem a novým předsedou představenstva OKD ing. Viktorem Koláčkem. Stanovisko OKD a. s. bylo vyjádřeno následným memorandem:
- OKD neuvažuje s těžbou této suroviny
- zásadní kroky budou předem projednány se zástupci místních municipalit
OKD nepodnikne žádné kroky, vedoucí k nevratným změnám směrem k zamezení nebo ztížení přístupu k budoucímu využití tohoto ložiska. Tedy zasypání nepřipouští.“

Rok 2001
Dne 20. února v Praze bylo opět jednání na Ministerstvu průmyslu. Další iniciativa o převod bilančních zásob do nebilančních. Jednání se zúčastnili zástupci: Ministerstva průmyslu a životního prostředí, Český báňský úřad, vedoucí referátů OkÚ Nový Jičín, Vsetín a Frýdek – Místek, CHKOB – ing. Šulgan, za Sdružení předseda D. Strnadel, za Karboninvest – ing. Novobilský. Komise potvrdila stanovisko Obvodního báňského úřadu v Ostravě. Zásoby uhlí do nebilančních zásob převedeny nebudou. Dne 6. října ing. Štáf a ing. Soukup seznámili představitele obce Trojanovice se záměrem těžby plynu – vybudování důlního díla v hloubce 900 m pod povrchem a délce 900 m, profil 14 m2. Podle odborníků se jedná o otvírku dolu. Již 23. 10. OKD DPB Paskov požaduje vyjádření k těžbě plynu od všech obcí (Frenštát p. R. , Rožnov p. R., Trojanovice, Kunčice p. O., Čeladná, Lhotka, Pstruží, Tichá, Kozlovice, Bordovice, Veřovice) v dobývacím prostoru. 9. 11. zástupci OKD předložil obci Trojanovice projekt rekonstrukce větrání dolu. Jedná se o zvětšení kapacity důlních větrů ze současných 50 m3 (sec. Na 150 m3) sec. Zastupitelstvo obce vydalo odmítavé stanovisko, jelikož v tom vidí krok k otvírce dolu. Nicméně již 16. 11. přichází rozhodnutí Obvodního báňského úřadu, kterým se povoluje hornická činnost na Dole Frenštát. Dne 27. 11. je společné zasedání zastupitelstev Frenštátu p. R., Kunčic p. O. a Trojanovic, jehož výsledkem je zásadní nesouhlas s těžbou uhlí i plynu. Dne 29. 11. se uskutečnilo zasedání zastupitelstva Moravskoslezského kraje – návrh územního plánu VÚC Beskyd – těžba v rozporu s územním plánem. Do roku 2020 nepočítá plán s těžbou uhlí.

Rok 2002
Dne 23. 1. proběhlo jednání s pracovníkem Českého báňského úřadu ing. Steinem, na němž se projednávalo odvolání Obce Trojanovice proti rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě. Obec Trojanovice na svém odvolání trvá a je jednoznačně proti povolení hornické činnosti na Dole Frenštát a vybudování důlního díla v délce 900 m a v profilu 14 m2 v hloubce 900 m pod povrchem
V současné době odvolání prošetřuje Český báňský úřad, který si vyžádal odklad ke konečnému vyjádření. Jak nám řekl starosta Trojanovic Drahomír Strnadel: „OBÚ by se měl vyjádřit nejpozději do 15. dubna tohoto roku. Více nám ale vadí, že do celého jednání nebyl přizván Frenštát. Píšová dolina, kde by byla odvážena hornina z důlního díla, leží na území tohoto města, avšak rozhodnutí OBÚ bylo směřováno pouze na obec Trojanovice. Od roku 1981, kdy se Důl Frenštát začal budovat, si do roku 1990 vyžádal investice asi ve výši 1,5 miliardy korun. Roční údržba stojí 50 – 60 milionů korun a současné investice do důlního díla a nového větrání by si vyžádaly pravděpodobně 110 miliónů korun. V neustálých snahách otvírky dolu vidíme pokračování „železné koncepce“, která nám byla vnucena komunistickým režimem. Intelektuální potenciál našich lidí lze využít daleko účelněji, aniž by trpělo životní prostředí, dokladem čehož je i závod Siemens. Předseda Senátu Petr Pithart řekl na své návštěvě ve Frenštátě, že uzavření dolů je dlouhodobou záležitostí, ale vždy bude záležet jen na místních samosprávách jaký k tomuto problému zaujmou postoj. Přesně to vystihuje staré čínské přísloví, které bychom si měli uvědomit všichni: „Vzdálená voda požár nehasí.“

Rok 2003
Dne 6. února 2003 se zúčastnili zástupci obce Trojanovice, Frenštátu p. R., Rožnova p. R. a dalších obcí dobývacího prostoru jednání na Dole Frenštát, jehož účelem bylo stanovení chráněného ložiskového území pro zemní plyn. Jednání svolalo Ministerstvo životního prostředí z podnětu OKD. Zástupci všech zúčastněných obcí a měst vyjádřili svá nesouhlasná stanoviska k tomuto záměru, protože chráněné ložiskové území pro plyn je totožné s dobývacím prostorem pro uhlí. Nesouhlasné stanovisko zaslal rovněž odbor životního prostředí Zlínského kraje. I přes nesouhlasná stanoviska vydalo ministerstvo životního prostředí rozhodnutí, kterým bylo chráněné ložiskové území schváleno. 4. dubna 2003 jsme obdrželi kopii rozhodnutí ministerstva průmyslu a obchodu ze dne 4. 12. 2002 o odpisu zásob výhradního ložiska.
Citace: Na výhradním ložisku Frenštát – západ se převádí 147 389 kt bilančních prozkoumaných volných, 547 189 kt bilančních vyhledaných volných a 54 191 kt bilančních vyhledaných vázaných do zásob nebilančních.
a dále, na výhradním ložisku Frenštát – východ se převádí 94 541 kt bilančních prozkoumaných volných, 65 320 kt bilančních prozkoumaných vázaných, 345 227 kt bilančních vyhledaných volných a 91 105 kt bilančních vyhledaných vázaných zásob do zásob nebilančních. Konec citace.
Rozdíl mezi bilančními a nebilančními zásobami je v tom, že bilanční se mohou těžit, nebilanční se nemohou těžit. Převod bilančních zásob do nebilančních je pouze administrativní záležitost, na které místní samosprávy nemají žádný vliv.

Rok 2004
18. dubna 2003 byl schválen zákon číslo 150/2003 o přechodu některých věcí, práv a závazků ČR na kraje, obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu. K tomuto zákonu byl přidružen § 20, který zní: Subjektu, kterému byl stanoven dobývací prostor, který se nachází na pozemku ve vlastnictví státu, vzniká právo, aby s ním správní úřad, právnická osoba nebo její organizační složka…. uzavřela dohodu o pronájmu na dobu předpokládaného dobývání ložiska nebo kupní smlouvu o prodeji pozemku. To znamená, že OKD má předkupní právo na všechny státní pozemky v dobývacím prostoru. Jen v Trojanovicích je to 22 km2 státních lesů. Zástupci sdružení navštívili dne 12. 12. 2003 poslaneckou sněmovnu a informovali o vzniklé situaci předsedu poslanecké sněmovny PhDr. L. Zaorálka a ministra životního prostředí RNDr. L. Ambrozka. Jednání byli rovněž přítomni poslanci Hrnčíř, Pelc, Nečas a Bielesz. Zástupci měst a obcí předali ministru Ambrozkovi a předsedovi poslanecké sněmovny stanovisko měst a obcí na ochranu Beskydského regionu. Předseda sněmovny, ministr životního prostředí i uvedení poslanci přislíbili pomoc. 12. srpna 2003 vydal Obvodní báňský úřad rozhodnutí o prodloužení konzervačního režimu bez časového omezení.. 30. 9. 2004 proběhlo jednání na Dole Frenštát ve věci povolení hornické činnosti spočívající v ražbě průzkumného díla. Přes nesouhlasná stanoviska měst a obcí vydal Obvodní báňský úřad v Ostravě rozhodnutí, kterým toto průzkumné dílo povoluje. V reakci na toto rozhodnutí vzniká občanské sdružení Naše Beskydy, které 19. 11. 2004 uskutečnilo happening s názvem „Sbohem doly“. Výhodou občanského sdružení je možnost účasti na všech správních jednáních, které se týkají problematiky dolů. 19. 10. 2004 vydal Obvodní báňský úřad v Ostravě rozhodnutí o povolení hornické činnosti na Dole Frenštát spočívající v ražbě průzkumného důlního díla v 36. sloji a 25. 10. 2004 jsme podali odvolání proti tomuto rozhodnutí Obvodního báňského úřadu. 13. prosince 2004 proběhlo jednání zástupců měst a obcí v dobývacím prostoru s novým většinovým vlastníkem OKD panem Zdeňkem Bakalou. Zástupci OKD Zdeněk Bakala a místopředseda OKD Petr Motloch poprvé otevřeně přiznali, že cílem plánovaného důlního díla je především ověření důlního ložiska uhlí a ne jímání plynu, jak tvrdil Viktor Koláček, dřívější vlastník OKD. Současně uvedli, že plně využijí pronájem a odkup státních pozemků, které jim umožňuje zákon a nikdy neuvažují o zrušení dobývacího prostoru. Jak řekl Petr Motloch, jsou těžaři.

Rok 2005
Český báňský úřad zrušil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě o povolení průzkumného důlního díla. 30. května 2005 se uskutečnilo jednání sedmi senátorů a zástupců ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí a místních samospráv obcí dobývacího prostoru ve Frenštátě p. R. Toto jednání bylo reakcí senátu na petici za zrušení a zasypání Dolu Frenštát, která vznikla z podnětu Občanského sdružení Naše Beskydy. Senátor prof. Roubíček, bývalý rektor VŠB v Ostravě řekl, že ještě nikdy v historii se senát žádnou peticí nezabýval tak vážně jako touto. V průběhu roku 2005 došlo k několika jednáním zástupců obcí s vedením OKD. Protichůdná stanoviska se nikdy nepodařilo překonat.

Rok 2006
9. února 2006 se zúčastnili zástupci místních samospráv a občanského sdružení Naše Beskydy projednávání petice za zrušení Dolu Frenštát v senátu parlamentu ČR. 10. 3. 2006 povolil Obvodní báňský úřad v Ostravě ražbu průzkumného důlního díla. Proti tomuto rozhodnutí jsme podali odvolání k Českému báňskému úřadu v Praze. 28. 3. 2006 navštívil Frenštát p. R. i Trojanovice prezident Václav Klaus. Prezident byl informován o problematice Dolu Frenštát. 1. 9. 2006 byla z podnětu sdružení Naše Beskydy před budovou Českého báňského úřadu v Praze demonstrace. Delegace demonstrantů přijal zástupce předsedy Českého báňského úřadu.

Rok 2007
13. 2. 2007 Český báňský úřad v Praze zrušil rozhodnutí Obvodního báňského úřadu v Ostravě o povolení důlní činnosti. Protože předseda sdružení měst a obcí na ochranu Beskydského regionu Drahomír Strnadel v novém funkčním období nekandidoval do zastupitelstva obce Trojanovice požádal o uvolnění z funkce předsedy tohoto sdružení. Novým předsedou sdružením měst a obcí je senátor Mgr. Milan Bureš.

Závěr
V březnu 1989 byl schválen dobývací prostor. V té době všechny národní výbory dotčených měst a obcí s vymezeným dobývacím prostorem souhlasily. Proč nikdo neprotestoval? Těžba uhlí v Beskydech vyplývala z usnesení 14. sjezdu KSČ. Všichni předsedové tehdejších národních výborů byli členové KSČ. Museli tedy plnit politiku strany. Nakonec místní národní výbor nebyl samosprávný orgán, ale jen prodlouženou rukou tehdejší vlády. Protest za těchto podmínek prakticky nebyl možný. Po listopadu v témže roce nastává velká změna. Současná zastupitelstva jsou plně samosprávnými orgány a občané mají možnost vyjádřit svůj názor či protest zákonnou formou. Právě díky změně politického systému se doposud nepodařilo těžařům uskutečnit ani jeden ze svých záměrů.. Jedině tento pevný občanský postoj je zárukou, že naši krajinu předáme potomkům v takovém stavu, v jakém jsme ji zdědili.