Zastupitelstvo obce se usneslo podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, na tomto svém jednacím řádu:

 

§ 1
Úvodní ustanovení

 

1)      Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání, průběh jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.

 

2)   O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

 

 § 2
Pravomoci zastupitelstva obce

 

1)      Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 35 zákona  č.128/2000 Sb. , o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

 

§ 3
Svolání jednání obecního zastupitelstva

 

            Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a řídí zpravidla starosta obce. Svolává je nejpozději 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje , starosta je povinen svolat jednání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů, ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. Nesvolá-li starosta  zasedání zastupitelstva obce učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

 

§ 4
Příprava jednání zastupitelstva obce

 

1)      Přípravu zasedání zastupitelstva obce organizuje starosta obce. Stanoví:

a)      dobu, místo a přípravu programu zasedání

b)      odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů

c)      způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany

 

 

2)      Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, výbory a komise. Návrhy se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně. 

 

 

 

O zařazení návrhu  předneseného v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jednání , rozhodne zastupitelstvo obce.

 

 

3)      Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel všem zastupitelům bez výjimky v tiskové nebo elektronické podobě. Materiály musí být prokazatelně odeslány v takovém termínu, aby byly doručeny nejpozději do sedmi dnů přede dnem jednání zastupitelstva všem jeho členům. O odeslání materiálů musí být zastupitel informován.

 

 

4)      Materiály pro jednání zastupitelstva obce obsahují :

a)      název materiálu,

b)      jeho obsah

c)      návrh usnesení a důvodovou zprávu

 

5)      Důvodová zpráva musí obsahovat zejména:

a)      zhodnocení dosavadního stavu

b)      rozbor příčin nedostatků

c)      odůvodnění navrhovaných opatření a jejich ekonomický dopad

 

6)      Předkládané materiály musí být zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva  obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.

 

7)      O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta nejpozději  7 dnů před jednáním zastupitelstva obce, a to na úřadní desce obecního úřadu, prostřednictvím místního tisku a vyvěšením na informačních tabulích ve všech částech obce.

 

 

 

 

§ 5
Účast členů  zastupitelstva obce na jednání

 

1)      Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni písemně nebo telefonicky se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.

 

 

 

2)      Účast na jednáních stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

 

§6
Program jednání

 

1)      Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta.

 

 

2)      Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jenom o věcech, které byly dány na program a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení: o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.

 

 

3)      Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání , rozhodne o tom zastupitelstvo obce.

 

 

§7
Průběh jednání zastupitelstva obce

 

1)      Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta.

 

2)      Starosta řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí  starosta zasedání a svolá do 15 dnů náhradní jednání zastupitelstva obce.

 

3)      V zahajovací části jednání starosta prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť, nechá zvolit návrhovou komisi a dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl vyložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.

 

4)      Zápis, proti němuž nebyly námitky podány,  se pokládá za schválený. Pokud byly

      uplatněny , rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.

 

5)      Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.

 

6)      Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.

 

7)      Do rozpravy se přihlašují zastupitelé a občané zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse musí být uděleno tomu členovi zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.

 

 

 

8)      Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body pořadu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo i více bodům pořadu.

 

9)      Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce a občané přihlásit jenom do konce rozpravy.

 

10)  Nikdo, komu předsedající neudělil slovo, nemůže se ho ujmout.

 

11)  Požádá-li o slovo člen vlády nebo jiný určený zástupce, senátor, poslanec , jím určený zástupce nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

 

12)  Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

 

§8
Příprava usnesení zastupitelstva obce

 

1)      Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva.

 

2)      Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání: závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulován stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení posuzuje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.

 

3)      Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi, místostarostovi a jiným členům zastupitelstva.

 

§9
Hlasování

 

1)      Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.

 

2)      Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.

 

3)      Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající  hlasovat nejprve o těchto změnách a po té o ostatních částech návrhu.

 

4)      V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.

 

 

 

5)      Nepřijme-li zastupitelstvo navržené usnesení, nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.

 

6)      Hlasování se provádí veřejně, zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu, nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.

 

7)      Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu s místostarostou.

 

8)      Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí:

a)      v obecních novinách

b)      na úředních tabulích obecního úřadu

 

 

§ 10
Dotazy členů zastupitelstva obce, návrhy a petice občanů

 

1)      Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet  dotazy, připomínky na orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.

 

2)      Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezodkladně: připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření a provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejdéle do 30 dnů.

 

3)      Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta jednání zastupitelstva obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří  v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.

 

4)      Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise.

 

5)      Zvláštní zřetel věnuje zastupitelstvo obce návrhům občanů.

 

6)      Petice občanů bude vyřizovat kontrolní výbor dle platného zákona.

 

 

§11
Péče o nerušený průběh jednání

 

1)      Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat rušitele jednání ze zasedací místnosti.

 

2)      Nemluví-li řečník k věci, může mu předsedající odejmout slovo.

 

§12
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

 

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání: v těchto případech zasedání svolá znovu do 15 dnů.

 

§13
Pracovní komise

 

1)      Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise.

 

2)      Do těchto pracovních komisí zastupitelstvo obce volí své členy a podle potřeby další odborníky a experty.

 

3)      Funkce pracovních komisí končí splněním úkolů, nejpozději skončením zasedání zastupitelstva obce.

 

§ 14
Organizačně technické záležitosti zastupitelstva obce

 

1)      O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, ze jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.

 

2)      Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení. Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.

 

3)      V zápisu se uvádí :

-          den a místo jednání

-          hodina zahájení a ukončení

-          doba přerušení

-          jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů návrhové komise

-          jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva

-          program jednání

-          průběh rozpravy se jmény řečníků

-          podané návrhy

-          výsledky hlasování

-          podané dotazy a návrhy

-          schválené znění usnesení

-          další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.

 

 

 

4)      Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta a místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

 

5)      O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 

 

§15
Zabezpečení a kontrola usnesení

 

Kontrolu usnesení zastupitelstva obce provede starosta vždy na následujícím zasedání zastupitelstva .

 

§ 16

 

Jednací řád schválilo zastupitelstvo obce dne 20. prosince 2009. Tímto usnesením se ruší jednací řád schválený 3. listopadu 2006.

 

 

 

 

 

 

      Mgr. Jiří Novotný v.r.                                                                 Mgr. David Trubač v.r.