F. J. Troyer

Ferdinand Julius hrabia Troyer

alturodził się 20 stycznia 1698 roku w Innsbrucku. Jego ojciec František Antonín był kanclerzem tyrolskim oraz tajnym radnym, który w 1697 roku otrzymał tytuł hrabiowski. Jego matką była Maria Maxmiliana z Teuffenbachu. Ferdinand Julius otrzymał ołomuniecki kanonikat już 11 listopada 1711 roku i 25 grudnia 1720 został wyświęcony na księdza. W 1731 został arcydiakonem w Opawie a od 1741 r. scholastykiem w Ołomuńcu. Kiedy jego poprzednika, biskupa Jakoba Ernesta, przeniesiono do Salzburga, 9 grudnia 1745 r. mianowano hrabiego Troyera ołomunieckim biskupem i 22 stycznia kolejnego roku został uroczyście wyświęcony. W maju ustanowiono go tajnym radnym a 9 października 1746 r. zdobył tytuł cesarskiego radnego. 10 kwietnia 1747 roku został mianowany przez altpapieża Benedykta XIV kardynałem. Po śmierci arcybiskupa wiedeńskiego, kardynała Kollonitsche, hrabiego Troyera mianowano protektorem Germanii 12 kwietnia 1751 r. Biskup Troyer dążył do fi nalizacji procesu kanonizacji Jana Sarkandera, jednak nie udało mu się to z powodu śmierci papieża. W latach 1754-56 przeprowadził wizytację całej diecezji. Nakazał wzmocnić fortyfi kacje Ołomuńca a niedaleko Vyškova zbudować trzy zamki myśliwskie, którym nadał nazwy Ferdinandsruh, Juliusburg i Troyerstein. Jako wynagrodzenie dla pasterzy za ich pracę założył w 1748 roku gminę Trojanowice. Po pożarze pałacu biskupiego w Kromierzyżu w 1752 roku przeznaczył pokaźną sumę na jego odnowienie. Hrabia Troyer zmarł 5 lutego 1758 roku w Brnie i został pochowany w Ołomuńcu.