Povinně zveřejňované informace Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Trojanovice, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj, zastoupena starostou obce Mgr. Jiřím Novotným.

2. Důvod a způsob založení

Historie obce zde

3. Organizační struktura

Zastupitelstvo obce

Zaměstnanci obce

            Mgr. Jiří Novotný -  starosta obce Trojanovice
           
tel: 556 835 021, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
            mobil: 724 189 814         
 

Bc. Miroslava Kostelníková
tel: 556 835 023, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
     * evidence obyvatel ( přihlašování trvalých pobytů, rušení trvalých pobytů a změny v pobytech)
   * mzdová účetní, personální agenda  
   * písemnosti, zápisy, usnesení zastupitelstva obce
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
   * archív


Monika Ondryášová
tel: 556 808 565, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
    
   * evidence místních poplatků (odpady)     
   * odpadové hospodářství, vedení agendy sběrného dvora
   * agenda sociální komise
   * vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení pro Městský úřad ve Frenštátě p. R.,
      stavební úřad
   * informace o možnosti výstavby z hlediska územního plánu obce
   * přidělování čísel popisných a evidenčních
   * povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
   * povolení zvláštního užívání místních komunikací (protlak, překop)
   * povolení o připojení sousední nemovitosti k místní komunikací zřízením sjezdu
   * příjem žádostí a evidence pro pořádání prodejních, výstavních a kulturních akcí 
      na území Obce Trojanovice
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou

Bc. Jana Jurková
tel: 556 808 566, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* samostatné vedení účetnictví obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
* fakturace obce, Restaurace a lesního hotelu Rekovice
* sestavování rozpočtu
* kontrola hospodaření podle rozpočtu včetně sledování vývoje, provádění rozboru a stanovování návrhů na     opatření. Navrhování, přijímání a projednávání rozpočtových změn.
*  účtování DPH
* vyúčtování došlých dotací z rozpočtů kraje
* agenda finančního výboru
* agend kontrolního výboru
* provándění finanční kontroly příspěvkové organizace (Jubilejní ZŠ Trojanovice)
* finanční kontrola podnikatelských subjektů, podnikajících v objektech obce Trojanovice


   Alena Janáková
tel: 556 835 022,   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.    

   * pokladna - vybírání místních a správních poplatků, včetně ostatních příjmů 
      v hotovosti (tj. poplatky za odpady, poplatky ze psů, nájemné bytů, nebytových
      prostorů a pozemků)
   * podatelna, elektronická podatelna, datové schránky
   * evidence místních poplatků (psi)
   * informační centrum
   * informace na webových stránkách a facebooku obce
   * ověřování pravosti podpisu a shody opisu nebo kopie s listinou
   * Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, 
       z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...


Jaroslav Hutyra (tel: 607 804 974), Vladimír MakovýMilan PetrJosef Kuřec,

   * údržba obecního majetku a veřejné zeleně v obci


Petr Makový (tel: 774 169 844)

   * obsluha sběrného dvora
 

Pošta Partner Trojanovice

Věra Raiskubová
tel: 556 839 276, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

* příjem a výplata poštovních poukázek
* výplata důchodů
* příjem a výdej poštovních zásilek
* prodej cenin, novin a časopisů
* poskytování informací o poštovních službách

* Czech POINT - ověřené výstupy z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů, 
       z obchodního rejstříku, z živnostenského rejstříku, ...

 

4. Kontaktní spojení

obecní úřad4.1 Kontaktní poštovní adresa
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01

ID datové schránky: 2yzbsk8

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Obec Trojanovice
Trojanovice 210
744 01
(budova Obecního úřadu Trojanovice)

4.3 Úřední hodiny Obecní úřadu v Trojanovicích č. p. 210

Pondělí

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Úterý

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Středa

8:00 - 11:30

12:30 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 11:30

12:30 - 14:00

Pátek

zavřeno

 

Úřední hodiny pod Javorníkem (budova bývalé Mateřské školy, dnes bytovky č. p. 698)
Středa      15:30 - 17:00

4.4 Telefonní čísla
pevná linka 556 835 022

4.5 Čísla faxu - nevedeme

4.6 Adresa internetové stránky
http://www.trojanovice.cz

4.7 Další elektronické adresy
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

5. Případné platby lze poukázat
Číslo účtu Obce Trojanovice: 285074707/0300

6. IČ
00298514

7. DIČ
CZ00298514

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
/Seznamy hlavních dokumentů povinného subjektu koncepční, strategické a programové povahy, které mohou být podle zákona poskytnuty/. 

8.2 Rozpočet

9. Žádosti o informace 

Žádost o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Trojanovice nebo na podatelně Obecního úřadu Trojanovice.

Ústně lze podat žádost:

 • telefonicky

 • osobně (v jednotlivých kancelářích)

Písemně lze podat žádost:

 • poštou

 • předáním písemné žádosti na podatelnu nebo v jednotlivých kancelářích

 • protokolem  sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informací

Elektronickou poštou lze podat žádost:

 • zasláním písemné žádosti na adresu elektronické podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb.

Rok 2014:
 9.9.2014

Rok 2015:
10.1.2015
  8.9.2015
8.10.2015

Rok 2016:
5.5.2016
19.10.2016
31.10.2016

rok 2017:
22.02.2017

10. Příjem žádostí a dalších podání

Lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně. Žádosti podané ústně či telefonicky vyřízuje ten zaměstnanec obce, na něhož se žadatel obrátil. Nezná -li zaměstnanec požadovanou informaci, odkáže žadatele na jiného zaměstnance či vedení obce.

11. Opravné prostředky

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutím povinného subjektu o právech a povinnostech osob, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na toho, kdo opravný prostředek podává. Označení příslušného formuláře a způsob a místo, kde lze takový formulář získat, pokud existuje. Obecní úřad Trojanovice postupuje tyto opravné prostředky Městskému úřadu ve Frenštátě p. R.

12. Formuláře

Dokumenty a formuláře zde

13. Popisy postupů

Návody pro řešení životních situací - Informace poskytne Obecní úřad Trojanovice podle požadavků občanů

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů

 • Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny Základních práv a svobod jako součástí ústavního pořádku ČR

 • zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v platném znění 

 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění

 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění

 • zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění

 • zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací, a dani z převodu nemovitostí, v platném znění

 • zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, v platném znění 

 • zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění 

 • zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění 

 • zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění 

 • zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změněn zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), v platném znění

 • zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném znění 

 • zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) 

 • zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, v platném znění 

 • zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, v platném znění 

 • zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, v platném znění

 • zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, v platném znění

 • zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

 • zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou spotřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění

 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném, a jiném vzdělávání

 • zákon č. 183/2006Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

 • zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění

 • zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění

14.2. Vydané právní předpisy  - OZV, směrnice obce Trojanovice - zde

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací - Sazebník stanovuje ve smyslu § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 173/2006 Sb. výši úhrady za náklady spojené s poskytnutím informací. Výše úhrady se stanoví jako součet dílčích částek odvozených z přímých nákladů na pořízení kopii, opatření technických nosičů dat, odeslání informací žadateli a mimořádně rozsáhlé vyhledání informací
Náklady na pořízení kopií, náklady na pořízení technických nosičů CD, náklady odeslání informací žadateli, náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. - nevedeme.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
 

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2016

 

 

 .
Databáze firem Evropské databanky
Moravskoslezský kraj